NOTIS PRIVASI

NOTIS PRIVASI

Notis Privasi ini dirumus bagi mematuhi keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia. Untuk tujuan Notis Privasi ini, istilah "Data Peribadi" hendaklah mempunyai erti sebagaimana yang ditakrifkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Mandarin Court Hotel Sdn. Bhd. selepas ini ia  dirujuk sebagai "MCH", istilah ?Kami? dan ?anda? merujuk kepada diri sendiri termasuk orang yang diwakili oleh anda, pelanggan, pelawat dan pengguna yang menggunakan laman web MCH.

Notis Privasi ini ("Polisi") memberi kesan kepada komitmen kami untuk melindungi data peribadi anda yang diberikan kepada MCH sama ada secara langsung atau secara elektronik atau melalui laman web kami.

1. Pengumpulan data Peribadi Anda

Jenis-jenis data peribadi yang kami kumpulkan tanpa had ialah seperti berikut: -

1.1  butir-butir peribadi sama ada dari pihak anda atau dari  pihak lain yang membuat tempahan
        untuk  melancong ( 'pihak ketiga') seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor 
        pasport, maklumat kenalan, cara pilihan  alamat apabila anda berkomunikasi dengan kami
        (kediaman atau perniagaan), tarikh lahir, pekerjaan dan maklumat lain yang diperlukan selaras
        dengan undang-undang dan peraturan tempatan;
1.2  maklumat penginapan tetamu, termasuk tarikh ketibaan dan berlepas, arahan bil dan apa-apa 
        maklumat yang perlu untuk memenuhi permintaan khas (contohnya, percutian, perjalanan dan 
        pilihan tetamu);
1.3    maklumat kewangan termasuk nombor kad kredit, tarikh luput kad kredit dan jumlah deposit;
1.4 sebarang tempahan yang dibuat oleh anda atau orang lain atau pihak yang diberi kuasa oleh 
       anda sama ada secara langsung atau melalui apa-apa kaedah komunikasi termasuk bertulis, 
       secara elektronik atau secara lisan meminta kami untuk menyediakan perkhidmatan, tempat 
        tinggal atau maklumat;
1.5 sebarang mesej, komen atau maklum balas yang anda serahkan sama ada secara peribadi 
kepada kami, melalui e-mel atau laman web MCH, yang mungkin termasuk data peribadi seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon.

2. Tujuan Mengumpul data anda: -

MCH mengumpul maklumat bagi membolehkan tujuan pemprosesan data peribadi anda untuk mana-mana maksud yang berikut: -

2.1  proses dan/atau mengesahkan pengurusan Hotel dan/atau restoran dan/atau tempahan   
        Jamuan.
2.2  menyediakan dan mengenakan caj  bayaran bagi penginapan hotel , barangan lain dan    
        perkhidmatan pembelian;
2.3  memenuhi obligasi kontrak kepada anda, sesiapa sahaja yang terlibat dalam proses membuat  
        urusan perjalanan (contohnya ejen pelancongan, syarikat kad kredit, syarikat penerbangan
        dan program kesetiaan yang lain).
2.4  menyediakan keistimewaan, faedah dan perkhidmatan kepada anda;
2.5  melaksanakan analisis pasaran, kaji selidik kepuasan pelanggan dan jaminan kualiti;
2.6  memudahkan pemasaran langsung produk dan/atau perkhidmatan, promosi dan tujuan 
       pengurusan pelanggan termasuk menghantar komunikasi promosi jualan atau tawaran istimewa
       jika anda telah menyemak kotak keizinan mengemukakan tempahan anda pada kad pendaftaran 
       tetamu;
2.7  yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memenuhi keperluan undang-undang dan  
        peraturan.

Sekiranya data peribadi yang dibekalkan tidak mencukupi, atau tidak memuaskan pihak MCH maka permohonan atau permintaan anda untuk mana-mana tujuan di atas di bawah fasal 2 tidak boleh diterima atau diambil tindakan.

3.  Kami tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa     
     kebenaran anda kecuali: -

3.1.  kepada syarikat induk, anak syarikat, syarikat-syarikat berkaitan dan bersekutu kami;
3.2.  kepada rakan-rakan perniagaan, sekutu, dan pembekal pihak ketiga perkhidmatan kami, ejen  
         pelancongan dan pelancongan MCH, mana-mana institusi kewangan yang berkaitan, agensi-
         agensi rujukan kredit;
3.3. pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk operasi, keperluan pentadbiran MCH (termasuk 
       tanpa had pengurusan Laman Web MCH);
3.4.  juruaudit, peguam, penyedia khidmat nasihat profesional, pemungut hutang, bank-bank,   
        syarikat-syarikat pengiklanan, agensi pengambilan dan penyelidikan;
3.5.   di mana perlu untuk tujuan pencegahan atau pengesanan jenayah, aktiviti menyalahi undang-
         undang / menyalahi undang-undang atau penipuan atau bagi maksud penyiasatan atau untuk 
        mematuhi mana-mana undang-undang lain atau perintah mahkamah.

4. Keselamatan Data Peribadi Anda

    Kami telah menjalankan langkah-langkah fizikal, elektronik dan pengurusan yang bersesuaian
    untuk melindungi dan membantu untuk melindungi data anda daripada sebarang kehilangan,    
    penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau pendedahan.Segala langkah yang   
    munasabah telah diambil untuk melindungi data peribadi anda, tetapi kami tidak memberi
    jaminan bahawa maklumat anda tidak akan terdedah kepada gangguan, penyalahgunaan atau
    penggodaman dalam cara yang tidak konsisten dengan Notis Privasi ini disebabkan oleh perbuatan   
    yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang oleh pihak ketiga yang melanggar undang-       
   undang yang sedia ada.

   Bagi kanak-kanak di bawah umur lapan belas tahun, anda hendaklah mendapatkan kebenaran       
   daripada ibu bapa, penjaga, atau pihak yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa untuk anda 
   bagi mengakses laman web kami. Kami tidak akan mengumpul maklumat peribadi daripada    
  kanak-kanak kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang tempatan.

5. Penyimpanan dan Penyimpanan Data Peribadi Anda

  Kami akan memastikan bahawa data peribadi anda disimpan dan dikendalikan dalam cara yang  
  betul untuk mengelakkan pendedahan .

  MCH akan mengekalkan semua data peribadi selagi perlu untuk memenuhi tujuan bahawa maklumat tersebut adalah untuk digunakan atau diperlukan  bagi memenuhi keperluan undang-undang peraturan, perakaunan, keperluan audit atau untuk melindungi kepentingan MCH ini.

6. Hak dan Kewajipan Anda Berkaitan Data Peribadi Anda

   Pada bila-bila masa anda boleh membuat permintaan secara bertulis untuk mengakses data  
   peribadi anda yang dipegang oleh MCH dan memohon pembetulan data peribadi yang tidak tepat,
   tidak lengkap, mengelirukan atau tidak dikemaskini.

   Anda boleh menghantar permintaan anda secara bertulis ke alamat e-mel berikut: -
   pdpa@mandarincourthotel.com.my

   Kami mempunyai hak untuk mengenakan bayaran untuk memproses sebarang permintaan akses   
   tersebut.

7.  Bahasa

    Notis Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat   
    sebarang  percanggahan, bahasa Inggeris akan diguna pakai.

8. Pelbagai

   MCH berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan 
   dimaklumkan kepada anda di laman web Hotel dengan notis privasi yang dikemaskini 
  termasuk tarikh semakan. Perubahan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap semakan
  semula dasar yang berkuatkuasa.