NOTIS PRIVASI

NOTIS PRIVASI

Notis Privasi ini dirumus bagi  mematuhi keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia.  
Untuk tujuan Notis Privasi ini, istilah "Data Peribadi" hendaklah mempunyai erti sebagaimana yang  
ditakrifkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Mandarin Court Hotel Sdn. Bhd. selepas ini ia   
dirujuk sebagai "MCH", istilah ?Kami? dan ?anda?  merujuk kepada diri sendiri termasuk orang yang  
diwakili oleh anda, pelanggan, pelawat dan pengguna yang menggunakan laman web MCH.  
  
Notis  Privasi  ini  ("Polisi")  memberi  kesan  kepada  komitmen  kami  untuk  melindungi  data  peribadi  
anda  yang  diberikan  kepada  MCH  sama  ada  secara  langsung  atau  secara  elektronik  atau  melalui  
laman web kami.  
  
1. Pengumpulan data Peribadi Anda  
     
Jenis-jenis data peribadi yang kam i kumpulkan tanpa had ialah seperti berikut: -  
     
1.1  butir-butir peribadi sama ada dari pihak anda atau dari  pihak lain yang membuat tempahan  
         untuk  melancong ( 'pihak ketiga') seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor   
         pasport, maklumat kenalan, cara pilihan  alamat apabila anda  berkomunikasi dengan kami  
        (kediaman atau perniagaan), tarikh lahir, pekerjaan dan maklumat lain yang diperlukan selaras  
        dengan undang-undang dan peraturan tempatan;  
1.2  maklumat penginapan tetamu, termasuk tarikh ketibaan dan berlepas, arahan bil dan apa-apa   
        maklumat yang perlu untuk memenuhi permintaan khas (contohnya, percutian, perjalanan dan   
         pilihan tetamu);  
1.3   maklumat kewangan termasuk nombor kad kredit, tarikh luput kad kredit dan jumlah deposit;  
1.4  sebarang tempahan yang dibuat oleh anda atau orang lain atau pihak yang diberi kuasa oleh   
       anda sama ada secara langsung atau melalui apa-apa kaedah komunikasi termasuk bertulis,   
       secara elektronik atau secara lisan meminta kami untuk menyediakan perkhidmatan, tempat   
        tinggal atau maklumat;  
1.5  sebarang mesej, komen atau maklum balas yang anda serahkan sama ada secara peribadi   
      kepada kami,  melalui e-mel atau laman web MCH, yang mungkin termasuk data peribadi seperti  
      nama, alamat e-mel dan nombor telefon.  
       
2. Tujuan Mengumpul data anda: -  
       
MCH  mengumpul  maklumat  bagi  membolehkan  tujuan  pemprosesan  data  peribadi  anda  untuk  
mana-mana maksud yang berikut: -  
  
2.1  proses dan/atau mengesahkan pengurusan Hotel dan/atau restoran dan/atau tempahan     
        Jamuan.  
2.2  menyediakan dan mengenakan caj  bayaran bagi penginapan hotel , barangan lain dan      
         perkhidmatan pembelian;  
2.3  memenuhi obligasi kontrak kepada anda, sesiapa sahaja yang terlibat dalam proses  membuat    
         urusan perjalanan (contohnya ejen pelancongan, syarikat kad kredit, syarikat penerbangan  
        dan program kesetiaan yang lain).  
2.4  menyediakan keistimewaan, faedah dan perkhidmatan kepada anda;  
2.5  melaksanakan analisis pasaran, kaji selidik kepuasan pelanggan dan jaminan kualiti;  
2.6  memudahkan pemasaran langsung produk dan/atau perkhidmatan, promosi dan tujuan   
        pengurusan pelanggan termasuk menghantar komunikasi promosi jualan atau tawaran istimewa  
       jika anda telah menyemak kotak keizinan mengemukakan tempahan anda pada kad  pendaftaran   

———————– Page 2———————–

       tetamu;  
2.7  yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memenuhi keperluan undang-undang dan    
         peraturan.  
  
Sekiranya data peribadi yang  dibekalkan tidak  mencukupi, atau tidak memuaskan pihak  MCH maka  
permohonan atau permintaan anda untuk mana-mana tujuan di atas di bawah fasal 2 tidak boleh  
diterima atau diambil tindakan.  
  
3.  Kami tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa       
     kebenaran anda kecuali: -  
  
3.1.  kepada syarikat induk, anak syarikat, syarikat-syarikat berkaitan dan bersekutu kami;  
3.2.  kepada rakan-rakan perniagaan, sekutu, dan pembekal pihak ketiga perkhidmatan kami, ejen    
          pelancongan dan pelancongan MCH, mana-mana institusi kewangan yang berkaitan, agensi-  
         agensi rujukan kredit;  
3.3. pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk operasi, keperluan pentadbiran MCH (termasuk   
       tanpa had pengurusan Laman Web MCH);  
3.4.  juruaudit, peguam, penyedia khidmat nasihat profesional, pemungut hutang, bank-bank,     
        syarikat-syarikat pengiklanan, agensi pengambilan dan penyelidikan;  
3.5.   di mana perlu untuk tujuan pencegahan atau pengesanan jenayah, aktiviti menyalahi undang-  
          undang / menyalahi undang-undang atau penipuan atau bagi maksud penyiasatan atau untuk   
        mematuhi mana-mana undang-undang lain atau perintah mahkamah.  
  
4. Keselamatan Data Peribadi Anda  
  
     Kami telah menjalankan langkah-langkah fizikal, elektronik dan pengurusan yang bersesuaian  
    untuk melindungi dan membantu untuk melindungi data anda daripada sebarang kehilangan,      
     penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau pendedahan.Segala langkah yang     
    munasabah telah diambil untuk melindungi data peribadi anda, tetapi kami tidak memberi  
    jaminan bahawa ma klumat anda tidak akan terdedah  kepada gangguan, penyalahgunaan atau  
     penggodaman dalam cara yang tidak konsisten dengan Notis Privasi ini disebabkan oleh perbuatan     
    yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang oleh  pihak ketiga yang melanggar undang-         
   undang yang sedia ada.  
  
    Bagi kanak-kanak di bawah umur lapan belas tahun, anda hendaklah mendapatkan kebenaran         
   daripada ibu bapa, penjaga, atau pihak yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa untuk anda   
    bagi mengakses laman web kami. Kami tidak akan mengumpul maklumat peribadi daripada      
   kanak-kanak kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang tempatan.  
  
5. Penyimpanan dan Penyimpanan Data Peribadi Anda  
  
   Kami akan memastikan bahawa data peribadi anda disimpan dan dikendalikan dalam cara yang    
   betul untuk mengelakkan pendedahan .  
  
   MCH  akan  mengekalkan   semua   data   peribadi   selagi   perlu   untuk  memenuhi   tujuan   bahawa  
maklumat  tersebut  adalah  untuk  digunakan  atau  diperlukan    bagi  memenuhi  keperluan  undang- 
undang peraturan, perakaunan, keperluan audit atau untuk melindungi kepentingan MCH ini.  
  
  
  
  

———————– Page 3———————–

  
6. Hak dan Kewajipan Anda Berkaitan Data Peribadi Anda  
  
    Pada bila-bila masa anda boleh membuat permintaan secara bertulis untuk mengakses data    
    peribadi anda yang dipegang oleh MCH dan memohon pembetulan data peribadi yang tidak tepat,  
   tidak lengkap, mengelirukan atau tidak dikemaskini.  
  
   Anda boleh menghantar permintaan anda secara bertulis ke alamat e-mel berikut: -  
    pdpa@mandarincourthotel.com.my  
  
    Kami mempunyai hak untuk mengenakan bayaran untuk memproses sebarang permintaan akses     
   tersebut.  
  
7.  Bahasa  
  
     Notis Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat     
    sebarang  percanggahan, bahasa Inggeris akan diguna pakai.  
  
8. Pelbagai  
  
    MCH berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan   
   dimaklumkan kepada anda di laman web Hotel dengan notis privasi yang dikemaskini   
  termasuk tarikh semakan. Perubahan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap semakan  
  semula dasar yang berkuatkuasa.